On-line Доклади

Подреди по:     Търсене:

Публикувай нов доклад!
20 Nov

ТРЕНИНГ С РОДИТЕЛИ „В ОБУВКИТЕ НА МОЕТО ДЕТЕ“

20.11.2013 17:47 От Валя Рашева Гласове 973 Свали съдържанието

Във връзка с нарасналата потребност от поддържане диалога между семейството и училището, в името на правилното възпитание на децата, решихме да обърнем по-сериозно внимание на изграждане на ефективна комуникация между родители и учители. Всички деца имат нужда от положителни взаимоотношения между дома и училището, имат полза от модела на сътрудничество. Затова се опитахме да бъдем максимално полезни в осъществяването на тази задача, като проведохме „Училище за родители“, с тренинг „В обувките на моето дете“ с пожелалите да се включат представители на семействата на ученици от втори и четвърти клас, ОУ“Яне Сандански“, град Пловдив.

На проведения тренинг участниците разсъждаваха по групи, обменяха мисли и опит и накрая говорителите коментираха заключенията. Останалите се включваха активно в обсъждането с мнения по въпросите, изхождайки от личния си опит.

В заключителния етап върху постери обобщиха:

  • Неща, на които трябва да наблегна.
  • Неща, които трябва да избягвам.
  • Неща, които са подходящи и трябва да продължат.

Направи впечатление, че доста често изводите се препокриваха: по-задълбочено и целенасочено общуване с детето, поставяне на повече задачи и отговорности, разговори за ценностите, за нещата от живота, зачитане на мнението му, по-често да се поставят на негово място, прецизиране на обещанията. В никакъв случай да не се измъкват с лъжа, да не говорят от позиция на силата, но и да не му дават прекалено много свобода. Да продължават да му вярват, изслушват, насърчават, да уважават избора му и възможността да е личност.  

Гласувай сега! Гласове 973
20 Nov

УЧИЛИЩНА ПОЛИТИКА ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА РОДИТЕЛИ

20.11.2013 11:21 От Margarita Bozova Гласове 856 Свали съдържанието

В традиционното училище класовете са по-големи. Времето за срещи с родителите е ограничено – един учебен час е недостатъчен, за да се обърне необходимото внимание на всеки. Срещите се провеждат само с родителите.

Нашето  желание за подобряване на взаимодействието с родителите ни насочи към изследване и създаване на педагогически модел на взаимодействие учител – ученик – родител, осъществен по нетрадиционен начин, но установен в направеното изследване като ефективен вариант.

Новостта на модела се изразява в:

  • начина на провеждане на срещите учител-родител-ученик,
  • в честотата на тяхното провеждане – на всеки 4-6 седмици:
  • учителят не се държи авторитарно с ученика и с неговия родител.
  • диалог с ученика, подкрепа, ученикът е активна страна в този процес.

Използвайки принципите и методите на позитивното възпитание учител, ученик и родител се срещат, за да отчетат напредъка в познавателно-личностното развитие на ученика за изтеклия период от време.

Иновационният модел на взаимодействието: учител-ученик-родител е модел на сътрудничество и взаимно уважение. Модел, който създава среда, подкрепяща за работа и взимане на решения. Позитивно настроените учител, ученик и родител работят заедно, като си сътрудничат, уважават взаимно и използвайки позитивни техники в съвместната си работа и постигат по-добри резултати.

Гласувай сега! Гласове 856