Дейности

GA1 “Устойчива транснационална мрежа за образователен мениджмънт (MANAGE.EDU мрежа)”

GA2 “Разработване на регионални планове за действие (RAP) за промотиране на ефективния образователен мениджмънт в подкрепа на принципа на учене през целия живот на регионално ниво”

GA3 “Обмен на добри практики и иновации в образователния мениджмънт”

GA4 “Публичност на проекта: разпространяване на резултатите и повишаване на осведомеността за ученето през целия живот”

GA5 “Мениджмънт, координация и мониторинг на Проекта”