За проекта

Целта на СОП “Черноморски басейн 2007-2013” да постигне по-силни регионални партньорства и сътрудничество е заложена в общата цел на Проект MANAGE.EDU, която е създаване на капацитет за работа в мрежи и транснационален обмен на добри практики в управлението на образователния процес в една мултикултурна среда, с оглед укрепване на образователните и обучителните системи в Черноморския басейн и промотиране на регионалното развитие на принципа на учене през целия живот. Проектът MANAGE.EDU се осъществява чрез партньорството на 3 установени НПО, работещи в областта на образованието и културата в България и Румъния, и 4 обществени висши учебни заведения от Грузия, Молдова, Турция и Украйна. Партньорите са обединени в своята цел да насърчават устойчивото образование и социалното развитие в Черноморския регион.

Проектът MANAGE.EDU е свързан с цел 3 от програмата, а именно “Насърчаване на местните проекти от типа хора за хора”. Образованието се определя като процес, в който обществото съзнателно предава натрупаните знания, умения и ценности от едно поколение на друго,1 и по правило включва хора в етап на канализиране на собствената им творческа енергия и култура. Освен това, всяко действие, насочено към образованието, пряко допринася за подобряване на качеството на човешкия капитал и оттам за по-ефективно социално развитие. До момента образователното сътрудничество в Черноморския басейн е било свързано с академични изследвания и студентски обмен; но развитието на образователния сектор като предпоставка за икономическото развитие налага въвеждането на нови подходи в мениджмънта на образователния процес, като приоритизира интеркултурната комуникация и отстранява пропуските във възможностите за учене през целия живот.