MANAGE.EDU – an Action, supported by the JOP “Black Sea Basin 2007-2013, 2nd Call for Proposals

Priority 3: Supporting cultural and educational initiatives for the establishment of a common cultural environment in the Basin,
Measure 3.1: Promoting cultural networking and educational exchange in the Black Sea Basin

18 months duration (21/06/2013 – 20/12/2014)

7 Partners – education institutions and stakeholders - from 6 countries (Bulgaria, Romania, Georgia, Moldova, Ukraine and Turkey)

Geographical Scope:

Bulgaria, NUTS II Northeast Planning Region

Romania – NUTS II Southeast Region

Georgia

Moldova

Ukraine – Autonomous Republic of Crimea

Turkey – NUTS II equivalent region TR21 (Tekirdag, Edirne, Kirklareli)

 

  • MANAGE.EDU – Проект с подкрепата на СОП “Черноморски басейн 2007-2013”, 2-ра покана за набиране на проектни предложения
  • Приоритет 3: Подкрепа на културни и образователни инициативи за формирането на обща културна среда в Черноморския басейн, Мярка 3.1: Насърчаване на работата в културни мрежи и образователния обмен в общностите от Черноморския басейн.
  • Продължителност: 18 месеца (21/06/2013 – 20/12/2014)
  • 7 партньори – образователни институции и заинтересовани страни -  от 6 държави (България, Румъния, Грузия, Молдова, Украйна и Турция)
  • Географски обхват: България, NUTS II Североизточен район за планиране; Румъния – NUTS II Югоизточен район; Грузия; Молдова; Украйна – Автономна република Крим; Турция – NUTS II еквивалентен район на TR21 (Текирда, Одрин, Къркларели)